נספחים
נספח 1: התקציב העירוני
מקורות ההכנסה של הרשות העירונית
תקציבי הרשויות המקומיות מתחלקים לשני מרכיבים: תקציב רגיל ותקציב בלתי רגיל.
1
התקציב הרגיל
זהו החלק העיקרי של התקציב. הוא מממן את מינהל הרשות המקומית, את השירותים המקומיים והממלכתיים ואת מפעלי הרשות המקומית. מרביתו – תשלום שכר לעובדי הרשות ומימון קניות שוטפות לצורך הענקת שירותים.
התקציב הרגיל מורכב מ:
א. הכנסות עצמיות:
מרבית ההכנסות העצמיות מקורן בתקבולי ארנונה שגובות הרשויות ממשקי בית ומעסקים וכן בהכנסות מאגרות והיטלים. רמת ההכנסות העצמיות תלויה במעמד הכלכלי של הרשות המקומית (למשל אם יש בה תעשייה ומסחר) ובמעמד הכלכלי של התושבים.
ב. הכנסות מהממשלה:
השתתפות מיועדת – תקצוב של שירותים ממלכתיים, בעיקר שירותי חינוך ורווחה ; תקצוב תכניות מיוחדות והשתתפות בפרויקטים.
מענקים – מטרתם לפצות רשויות בגין הכנסות עצמיות מוגבלות או לסייע בפתרון של בעיות ייחודיות. למשל: מענק האיזון – מענק כללי המוענק על ידי משרד הפנים במטרה להבטיח לכל הרשויות המקומיות משאבים לאספקת “סל שירותים” מינימלי של שירותים מוניציפאליים.
2
התקציב הבלתי רגיל
החלק הקטן של תקציב הרשות המקומית. הוא מממן פעולות פיתוח כגון בניית מבני ציבור, סלילת כבישים ומימון רכישות של ציוד, מכונות וקרקע.
ספרי התקציב של רשויות שונות שונים במידת הפירוט ובמבנה שלהם. עם זאת, כל ספרי התקציב בנויים כך: תחילה עמודים כלליים המפרטים את סך ההכנסות וההוצאות המתוכננות של הרשות וכן נתוני ביצוע התקציב של השנה הקודמת. אחר כך ערוך הספר בפרקים, על פי האגפים השונים בעירייה. ברשויות גדולות נהוג לצרף חוברת דברי הסבר לתקציב, המפרטת תכניות ופרויקטים של המחלקות השונות. דברי ההסבר מסייעים לחברי המועצה וכן לציבור להבין את התקציב.
3
הכנת התקציב ואישורו
הכנת הצעת התקציב מתחילה בדרך כלל בחודש ספטמבר והיא באחריות גזבר/ית הרשות. מסגרת התקציב נקבעת לאור אומדן ההכנסות וההוצאות הצפויות ובהתאם ליעדי המדיניות שקבע ראש הרשות. לאחר שראש הרשות קובע את מסגרת התקציב ואת הדגשים, מתבקשות המחלקות השונות להכין הצעת תקציב כל אחת בתחום אחריותה.
התהליך כפוף ללוח זמנים שנקבע בחוק. במידה והצעת התקציב לא מאושרת על ידי מועצת הרשות עד תחילת שנת הכספים, רשאית הרשות להוציא מדי חודש סכום השווה ללא יותר מחלק השניים עשר מן התקציב השנתי הקודם.
4
תהליך אישור התקציב ברשויות המקומיות
שלבי אישור התקציבלוחות זמנים
טיוטה של הצעת התקציב בליווי הסברים רלוונטיים מוגש לאישור ועדת הכספים של מועצת הרשות (בעיריות) או לוועדת ההנהלה של הרשות (ברשויות מקומיות ומועצות אזוריות) ---- ----
הצעת התקציב בליווי הסברים מועברת לידי חברי מועצת הרשות – חברי המועצה אינם מקבלים שכר לכן הם מתקשים להקדיש זמן ללימוד מעמיק של התקציב. הנטייה היא להתמקד בסעיפים ספציפיים. עד עשרה ימים לפני מועד הדיון במליאת מועצת הרשות
הצעת התקציב מועברת, בליווי הערותיה של ועדת הכספים /ועדת ההנהלה למליאת מועצת הרשות לא יאוחר מחודשיים לפני תחילת שנת הכספים (ראשון בנובמבר)
דיון במליאת מועצת הרשות לא יאוחר משבועיים מהיום שבו הוגשה לידיה ההצעה
אישור הצעת התקציב במליאת מועצת הרשות לא יאוחר מה-31 בדצמבר. בסמכותו של שר הפנים לפזר את המועצה במידה והתקציב לא מאושר עד שלושה חודשים ממועד אישור תקציב המדינה. זהו המועד החוקי האחרון לאישור התקציב
(מקור: סדן-סמט, 2006בתוך בן בסט ודהן, 2009)
5
הצעה לשיפור ההליך
על מנת לעודד מעורבות ציבורית והשפעה של התושבים על התקציב ,לשפר את תהליך התקצוב ולהפוך אותו לדמוקרטי יותר, כפי שמקובל במקומות רבים בעולם ,מן הראוי שטיוטת הצעת התקציב תפורסם במקביל להעברתה לידי חברי המועצה .יש לפרסם את הטיוטא באתר האינטרנט של הרשות המקומית ולאפשר לתושבות ולתושבים להגיב עליה ולשאול שאלות.
נספח 2: דף מסכם לתקציב העירוני
דוגמא:
עמודים כלליים - סיכום הוצאות והכנסות
(מתוך תקציב עיריית בני ברק לשנת 2009, פרק ריכוזים כלליים) הצעת התקציב לשנת 2009, באלפי ש"ח
דו"ח כספי מבוקר 2007תקציב מאושר לשנת 2008אומדן ביצוע לשנת 2008הצעת התקציב לשנת 2009
הוצאות:
שכר כללי [?] 121,553121,500125,647117,669
פעולות כלליות [?] 121,226115,600137,725116,187
מפעל מים26,66927,50031,7060
שכר חינוך133,539128,421135,215139,013
פעולות חינוך80,40771,23291,50791,450
שכר רווחה16,73916,95016,68817,812
פעולות רווחה79,30078,15991,97398,437
פרעון מלוות [?] 49,46748,76041,88041,901
פרע"מ ביוב [?] 1,4611,6281,6681,657
הוצאות מימון [?] 14,1955,30014,1579,828
העב' והוצ. חד פעמיות3,9232,3742,9992,680
הנחות מארנונה [?] 97,61183,50092,34391,300
פרע"מ ומימון65,12355,68857,70553,386
כיסוי גרעון מצטבר2,690921
העברת כיסוי גרעון2,690921
ריכוז סה"כ הוצאות748,780700,915784,429727,934
שכר271,831266,862277,550274,494
פעולות311,525294,865355,910308,754
הנחות ארנונה97,61183,50092,34391,300
דו"ח כספי מבוקר 2007תקציב מאושר לשנת 2008אומדן ביצוע לשנת 2008הצעת התקציב לשנת 2009
הכנסות:
ארנונה219,780230,000236,952250,000
הנחות מארנונה [?] 97,61183,50092,34391,300
מכירת מים36,97137,58540,64312,465
עצמיות חינוך [?] 8,3616,2007,19410,912
עצמיות רווחה [?] 3,7923,9503,8364,945
יתר עצמיות58,23660,05065,26841,542
משרד החינוך [?] 162,031149,590171,985172,670
משרד הרווחה [?] 62,28360,25067,36673,297
משרדי ממשלה אחרים [?] 7,9729,41014,03515,967
מענק כללי [?] 45,25643,54746,53338,288
מענק ח"פ / מותנה [?] 2,1211,8002,4461,300
תקבולים אחרים [?] 16,38415,03314,85115,248
ריכוז סה"כ הכנסות720,798700,915763,591727,934
הכנסות עצמיות [?] 424,751421,285446,236411,164
הכנסות הממשלה296,047264,597302,365301,522
תקבולים אחרים16,38415,03314,99015,248
גרעון-27,9820-20,8380
איך קוראים את זה?
הסכומים שמופיעים לנו בספר התקציב הם במחירים שוטפים / נומינליים - כלומר המחירים הממשיים של סחורות ושירותים כפי שהיו בכל שנה נתונה. זאת בניגוד למחירים קבועים / ריאליים, שבהם מנוכה השפעת האינפלציה.
נתחיל מקריאת הכותרות בשורה העליונה ביותר: דו”ח כספי מבוקר - דוח כספי שעבר ביקורת חשבונאית מטעם משרד הפנים. כמו כן נוכל לראות מהו התקציב שאושר בשנת התקציב הקודמת ומהו אומדן הביצוע בפועל של התקציב. ולבסוף -הצעת התקציב לשנה הבאה.
הצגה זו מאפשרת ניתוח של תקציב הביצוע בפועל אל מול התקציב של השנה הנוכחית ואל מול התקציב והביצוע בפועל של השנה הקודמת. ניתוח זה מאפשר לבדוק את התאמת נתוני התקציב וסבירותם ביחס לביצוע בשנים הקודמות תוך התחשבות בתנאים ששררו בתקופות קודמות ובהתפתחויות המתאימות לשנה הנדונה. בנוסף, נוכל להבין האם היו פערים בין התחזיות לביצוע, האם צפויים גרעונות או עודפים בתקציב וכו’.
התקציב חייב להיות מאוזן -סך ההכנסות מתאים לסך ההוצאות.
לאחר מכן נעבור לקריאת סעיפי התקציב כפי שמופיעים בטור הימני ביותר.
להלן הסברים לסעיפים עיקריים המופיעים בעמוד סיכום התקציב.
נספח 3: דוגמא מתקציב הרווחה
תקציב הרווחה - ריכוז
מתוך תקציב עיריית בני ברק לשנת 2009, פרק הוצאות ע' 243; באלפי ש"ח
דו"ח כספי מבוקר 2007תקציב מאושר לשנת 2008אומדן ביצוע לשנת 2008הצעת התקציב לשנת 2009
תקבולים [?]
גבייה עצמית3,972-3,950-3,836-4,945-
משרד הרווחה62,283-60,250-67,366-67,366-
משרדים ומוסדות אחרים (ביטוח לאומי, משרד התמ”ת, משרד הבריאות וכו’)2,869-4,115-8,899-9,584-
סה”כ תקבולים68,944-68,315-80,101-87,826-
תשלומים [?]
שכר16,73916,95016,68817,812
פעולות79,30078,15991,97398,437
סה”כ תשלומים96,03995,109108,661116,249
עלות
סה"כ עלות נטו [?]27,09526,79428,56028,423
נספח 4: הוצאות על רווחה
מחלקת רווחת פרט ומשפחה היא אחת המחלקות באגף לשירותים חברתיים בעירייה. בין תחומי פעולתה: טיפולים בבעיות משפחתיות, בקשת תסקירים מבתי דין ובתי משפט, מרכז קשר להסדר ראיה של ילדים עם הוריהם, יעוץ נישואין, טיפול בילדים במשברי גירושין והעשרה לזוגות צעירים.
 
842110 שכראלפי ש"ח
שנת 2008שנת 2009
שכר עבור 9 עובדים (סה"כ כ-6 משרות)950945
842112 פעולות
משפחות במצוקה בקהילה - עבור תמיכה כלכלית ורפואית במשפחות במצוקה (שכ"ד, ביגוד וכו')1,001920
מסגרות ארציות לדרי רחוב11020
מוצרי חימום לזקנים - 32
סיוע בהחלמת יולדות - השתתפות בהבראת יולדות לאחר לידה - 84
סיוע למשפחות עם ילדים355360
מקלטים לנשים מוכות216200
קייטנות לאמהות - עבור כיסוי השתתפות נשים בקייטנות לאמהות ברוכות ילדים (ע”פ אישורי המשרד) - 30
1,6821,646
842412 שכר מרכז למניעת אלימות
שכר עבור 3 עובדים סך הכל (2.35 משרות)416354
842412 פעולות (טיפול באלימות, תחנה לייעוץ נישואין
טיפול בפרט ובמשפחה - 3
מרכז לטיפול באלימות במשפחה6529
טיפול בפרט ובמשפחה כגון: אבחון מסוגלות הורית, סדנאות לטיפול במשפחה והקמת מרכז קשר לקיום מפגשים של הורים עם ילדיהם שאינם בחזקתם (ממומן כולו בהשתתפות עצמית) 2 -
טיפול בפרט ובמשפחה - הדרכה חודשית והנחייה לעובדי התחנה לייעוץ נישואין1516
8248
מה אפשר ללמוד מזה?
כללי - מבט על כלל סעיפי התקציב מצביע על מגמת ירידה בהשוואה לשנה הקודמת. חשוב להמשיך ולברר ממה נובעת ירידה זו. האם חל צמצום בשיעורי הנשים והגברים המטופלים על ידי המחלקה בתכניות השונות שמפורטות? האם זוהי תוצאה לקיצוץ תקציבי? אלה שאלות שניתן להפנות למנהל/ת המחלקה או לראש האגף.
הוצאות על שכר - מלבד ירידה בהוצאות על שכר (בולטת בעיקר בשכר מרכז למניעת אלימות) ניתן ללמוד שהעובדות במחלקה (סביר להניח שרובן או כולן נשים אך כדאי לברר זאת) מועסקות במשרות חלקיות (כמפורט בטבלה: 9 עובדים במחלקה מתוקצבים ב-6 משרות ובמרכז למניעת אלימות 3 עובדים מתוקצבים ב-2.35 משרות).
הוצאות על פעולות - חלק מההוצאות המפורטות כולל סיוע חומרי למשפחות ולפרטים במצוקה: סיוע כלכלי, מוצרי חימום לקשישים. חלק אחר של ההוצאות הם תקציבים שמעבירה העירייה לעמותות וארגונים שמפעילים שירותים שונים עבור התושבות והתושבים. לדוגמא: מרכזים לטיפול באלימות או בדרי רחוב.
היבטים מגדריים: חלקם של סעיפי התקציב המפורטים מיועדים לתחומים מגדריים ישירים, כלומר, תחומים שמטרתם המפורשת לקדם שוויון מגדרי, לסייע לנשים או למגר אפליה. אלה התחומים שקל לזהותם וברור שתקציביהן מופנים לנשים: קייטנות לאמהות, סיוע בהחלמת יולדות ומקלטים לנשים מוכות. במקרים אלה הניתוח שלנו יבחן כמה נשים נעזרות בשירותים? האם חלה ירידה במספרן עם השנים? מהן הסיבות לצמצום התקציבים? האם התכניות נותנות מענה לנשים שזקוקות להן? האם יש נשים שזקוקות לשירותים והם אינם נגישים בעבורן ועוד (ר’ מודל לניתוח מגדרי של תקציבי תכניות ופרויקטים עירוניים). סעיפים אחרים לכאורה אינם מבחינים בין נשים וגברים, לדוגמא: מסגרות ארציות לדרי רחוב. כאן נשאל מי הם אותם דרי רחוב? מה שיעור הנשים בקרבם? האם המסגרות נותנות מענה לצרכיהן? מה פשר הצמצום התקציבי? (ר’ מודל לניתוח מגדרי של תקציבי תכניות ופרויקטים עירוניים).